നികാരഗുവയിലെ ഓർടെഗയെ പുറത്താക്കി കുത്തക മൊതലാളിമാരായ അമേരിക്ക ഒരു പാവ ഗവണ്മെന്റ്ഇനെ ശ്രിഷ്ട്ടിച്ചു എന്ന് ശ്രീനിവസാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കു പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല

Sorry Mr.Eastwood, iam a self confessed fan but Kill the Messenger,the movie based on the Gary Webb expose of the alleged CIA role in the distribution of drugs in the US by the Contras to fund their war in Nicaragua during the 80s is the “American” movie of the season, not American Sniper.Hate to admit it but iam with Rogen on this one.This influx apparently caused the crack epidemic that swept across the US towards the fag end of the 1980s. .

M.

This is the post excerpt.

There are actors and then there’s Peter Lorre.There are director’s and there’s Fritz Lang.Now this is from 1931.Imagine.. 80 odd years ago that’s a serial killer explaining his mess of a psyche to a “mob” jury ,literally.The movie is a ready reckon-er for all things cinematic.Even the extra cast have more depth,presence and relevance to the theme than most main protagonists of movies that hit screens these days.Makes you realize that in the eighty years since this movie cinema hasn’t grown much in terms of screenplays and sheer acting prowess.

 

 

Kejriwal.

“The political system reflects the very nature of the people whom it serves.Do we need an incorrupt system,moreover the pertinent question is if we would survive such a system.Each of us have been corrupt at one point or another if not more, in our lives.From the exam halls to the roads to the land registrations to the income tax filings,bending the rules and grabbing that little extra has always been associated with common sense and practicality.In fact you are a misfit or a loser if you do not walk this path.Arvind Kejriwal just might be herding wolves in sheep’s clothing onto greener pastures.He would indeed need more than a broom to fend when they turn and lung at him.Delhi’s own Monkey’s Paw ,let’s hope not.”