Your’e Not Alone.

Ram Gopal Varmaയുടെ Bhoot കണ്ട ശേഷം ഒരാഴ്ചയോളം റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിരുന്നത് .NUS ഹോസ്റെലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലായിരുന്നു റൂം.മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ടന്റെ പടിപ്പുര പോലെ എന്റെ ഡോർ എപ്പോഴും തുറന്നാണ് കിടന്നിരുന്നതെങ്ങിലും ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അടച്ചു പൂട്ടി കിടക്കുകയെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. And the fact that i was reading The Exorcist ,the book the eponymous movie was based on,only added fuel to the fire that was fear .The scariest part of the book to me ,was not about ghosts but about the capacities of the human mind .This chapter was all about psychology of the chilling kind where the exorcist tries to prove to the authorities of the church that he was indeed dealing with an entity and not a mental illness.Well ,coming back to the story at hand ,ഇടയ്ക്കൊരു രാത്രി ധൈര്യം വല്ലാതെ കൂടിയ ഒരു യാമത്തിൽ ഹോസ്റെലിനു പിന്നിലെ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തുറന്നിരുന്ന ജനൽ അടയ്ക്കാൻ എണീറ്റപ്പോഴാണ് അടുത്ത മുറിയിലെ ലൈറ്റ് താഴെ മതിലിൽ വീണത്‌ ശ്രെദ്ധിച്ചത് .അപ്പൊ കാര്യമാക്കിയില്ലെങ്ങിലും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ്‌ ഞാൻ മെസ്സിൽ വെച്ചു പ്രതീഷിനോട് ചോദിച്ചത് ,exam വല്ലതും ഉണ്ടോ ?റൂമിൽ രാത്രി ലൈറ്റ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ എന്നു .
ഓ exam ഒന്നും അല്ലടാ ഞാൻ Bhoot കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്ന് പ്രതീഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ Michael Jacksonന്റെ “Your’e not alone ” എന്ന പാട്ടാണ് മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് .

Inception vs Shutter Island.

Inception came across as a complex movie with an intriguing ending until i watched Shutter Island.Inception followed The Dark Knight and it carried all the weight of the Nolan name and the expectations with ease.It was a grand spectacle of a movie to me.Released a few months apart, Inception and Shutter Island had as many similartites as they had differences.The evident choice of the lead actor,the ambigous endings ,the plots that dealt with the human psyche,the wives and the kids and the associated trauma are a few to name,the similarites that is.Inception is science fiction basically but Shutter Island,true to the Scorcese legacy is rooted in the real world inspite of all its mind bending twists.The sheer brilliance of Scorcese hit me and made me sit up in pure ecstasy of watching a master stroke being executed, when towards the climax Ruffalo’s character calls DiCaprio “Teddy”.Scorcese left the audience in limbo with that single dialogue, i felt.Shutter Island is a jigsaw puzzle that blows up in ur face right when u think youve solved it,Inception but is a roller coaster ride that never ends.It reflects the contrasting styles of directors too i guess.There are endless debates about Shutter Island in forums and webpages across the internet but the only question that kept ringing in my mind ever since was, why would he call him Teddy?When “Andrew” has decided that he doesn’t want to live a monster and would rather die, by pretending to relapse into his state of delirium there’s no point in “Chuck/Sheehan” referring to him as Teddy.And this is when ” Andrew” lets him know with the question about monsters and good men that he is still sane.This could only mean that DiCaprio’s character wasnt crazy afterall.And you will never know this for sure.Every time you watch it you start noticing something you missed earlier.You start trying hard to decipher every reaction and action on the screen.In the end the truth is you will never know.Scorcese sweeps the land beneath your feet with a single plot device and thats testimony enough for his genius.

The Bonds of Our Times

Every actor who’s played Bond has brought something of his own to the role making it an extension of his persona and style . It had something to do with the times they were around on the screen too.Most of us root for Connery,rightly so.Brosnan was suave enough to adjust his tie during an underwater dive.Its etched in my mind as his defining Bond moment.Moore was cheeky and was around for a while.Dalton was the brooding bond ,I’ve been told and Lazenby to me was the original but short lived version of the hard edged ,physical,emotional Bond that Craig is.A Bond for every era i guess.

 

10835405_10152931361234545_6771255940285776121_o

Scorcese vs Mann

Only Scorcese could give Michael Mann a run for his money when it comes to urban thrillers.The city is where almost all Mann and Scorcese protagonists live, kill and die in, on the wrong side of the law.Mann’s frames with their metallic hues,glass structures, night lights and post modern architecture somehow reflect his sophisticated uber cool heroes, who are professionals with rules. Rules they break for the women they fall for.Scorcese’s gritty men bleed on the “mean streets”, literally.William Fichtner is not the only reason why its been said that the bank heist scene from The Dark Knight is a tribute to Heat.#blackhat

M.

This is the post excerpt.

There are actors and then there’s Peter Lorre.There are director’s and there’s Fritz Lang.Now this is from 1931.Imagine.. 80 odd years ago that’s a serial killer explaining his mess of a psyche to a “mob” jury ,literally.The movie is a ready reckon-er for all things cinematic.Even the extra cast have more depth,presence and relevance to the theme than most main protagonists of movies that hit screens these days.Makes you realize that in the eighty years since this movie cinema hasn’t grown much in terms of screenplays and sheer acting prowess.