നികാരഗുവയിലെ ഓർടെഗയെ പുറത്താക്കി കുത്തക മൊതലാളിമാരായ അമേരിക്ക ഒരു പാവ ഗവണ്മെന്റ്ഇനെ ശ്രിഷ്ട്ടിച്ചു എന്ന് ശ്രീനിവസാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കു പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല

Sorry Mr.Eastwood, iam a self confessed fan but Kill the Messenger,the movie based on the Gary Webb expose of the alleged CIA role in the distribution of drugs in the US by the Contras to fund their war in Nicaragua during the 80s is the “American” movie of the season, not American Sniper.Hate to admit it but iam with Rogen on this one.This influx apparently caused the crack epidemic that swept across the US towards the fag end of the 1980s. .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s